Taisyklės ir sąlygos

1. Savokos

1.1. Pardavejas – Lietuvos Respublikos VI „Registru centras“, Juridiniu asmenu registro Vilniaus filiale iregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Metalurga“, juridinio asmens kodas 302752524, registracijos adresas Plytines g. 52, LT-45406 Kaunas

1.2. Metalurga.lt – elektronine parduotuve, esanti adresu www.metalurga.lt.

1.3. Pirkejas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukes pilnametystes, kurio veiksnumas nera apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metu amžiaus, kuris turi tevu arba rupintoju sutikima, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visu aukšciau nurodytu asmenu tinkamai igalioti atstovai.

1.4. Pardavejo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www.pigu.lt, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint ivykdyti Pirkejo užsakyma.

1.5. Asmens duomenys – Pirkejo vardas, pavarde, prekiu pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas, Pirkejo lytis ir amžius.

1.6. Taisykles – šios prekiu pirkimo – pardavimo elektronineje parduotuveje www.metalurga.lt taisykles.

1.7. Paskyra – Pirkejo registravimosi Metalurga.lt rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymu istorija saugojanti saskaita (account).

2.Bendrosios nuostatos

2.1. Taisykles jas patvirtinus Pirkejui (susipažinus su Taisyklemis bei pažymejus varnele prie teiginio „Susipažinau su Metalurga.lt taisyklemis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkejo ir Pardavejo teises bei pareigos, prekiu isigijimo bei apmokejimo už jas salygos, prekiu pristatymo ir gražinimo tvarka, šaliu atsakomybe bei kitos su prekiu pirkimu – pardavimu elektronineje parduotuveje Metalurga.lt susijusios salygos.

2.2.Pardavejas turi teise bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkejai bus informuoti prisijunge prie svetaines www.metalurga.lt arba joje pirkdami prekes pirmaji karta po naujos redakcijos Taisykliu isigaliojimo. Nauja Taisykliu redakcija isigalioja ja paskelbus svetaineje www.metalurga.lt. Pirkti elektronineje parduotuveje Metalurga.lt turi teise tik Pirkejai, kaip jie apibrežti Taisykliu 1.3 punkte. Pirkejas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teise pirkti prekes elektronineje parduotuveje Metalurga.lt.

2.3. Jeigu Pirkėjas siuntė užklausą, pirko el. parduotuvėje, naudojosi skaičiuokle, jam gali būti atsiųstas naujienlaiškis. Jeigu ši informacija yra nepageidaujama, naujienlaiškių galima atsisakyti bet kuriuo metu ir jie nebebus siunčiami.

3. Asmens duomenu apsauga

3.1.Sutinku, kad mano varda, pavarde, elektronini pašta bei telefono numeri Metalurga.lt tvarkytu veiklos analizes tikslais.

3.2. Sutinku, kad mano varda, pavarde, telefono numeri ir adresa Pardavejas vykdant užsakyma ar teikiant kitas paslaugas – galetu perduoti Pardavejo partneriams, teikiantiems prekiu pristatymo ar kitas Pirkejo užsisakytas paslaugas;

3.3. teisesaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teises aktu numatyta tvarka;

3.4. Pirkejas turi šias teises:

3.4.1. žinoti (buti informuotas) apie savo Asmens duomenu tvarkyma;

3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3. gauti informacija, iš kokiu šaltiniu ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenu gavejams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenu tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenu teisines apsaugos istatymo ir kitu istatymu nuostatu, išskyrus Taisyklese numatytus atvejus;

3.4.5. nesutikti, kad butu tvarkomi jo Asmens duomenys, taciau tokiu atveju Pirkejas netures galimybes isigyti prekiu ir/ar paslaugu elektronineje parduotuveje Metalurga.lt.

3.5.Pirkejas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavejas turi teise laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkejo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteiseta veika ar (ii) buvo itariama, jog ivykdyta tapatybes vagyste ar kitas pažeidimas, del kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamu teisesaugos instituciju tyrimas, (iii) jeigu Pardavejas yra gaves skundu, susijusiu su atitinkamu Pirkejo, ar jeigu Pardavejas yra pastebejes atitinkamo Pirkejo padarytus Taisykliu pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisetiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Remiantis Taisykliu 10.2.2, 10.3.3 ir 10.4.3 punktais, Pardavejui, akcines bendroves Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjeriu tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkejo asmens tapatybe patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkejo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybes identifikavimui.

3.7. Jei Pirkejas, pageidauja užsakyti elektronineje parduotuveje Metalurga.lt siulomas Pardavejo partneriu paslaugas, jis privalo išreikšti sutikima, kad Pirkejo nurodyti Asmens duomenys butu perduodami atitinkamam Pardavejo partneriui (duomenu gavejui) užsakomu paslaugu suteikimo tikslu.

3.8. Siekdamas, kad Pirkejui butu suteiktos visavertes elektronines parduotuves Metalurga.lt paslaugos, Pirkejo kompiuteryje (irenginyje) Pardavejas irašo informacija - slapukus. Irašyta informacija Pardavejas naudoja Pirkejo kaip ankstesnio Metalurga.lt internetines parduotuves lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, idetus i Pirkejo prekiu krepšeli, išsaugojimui, elektronines parduotuves Metalurga.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkejas turi galimybe peržiureti, kokia informacija (slapukus) Pardavejas irašo, ir gali ištrinti dali ar visus irašytus slapukus. Pirkejas taip pat turi teise nesutikti, kad butu irašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (irenginyje), taciau tokiu atveju tam tikros internetines parduotuves Metalurga.lt funkcijos jam gali buti neprieinamos. Pirkejas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (irenginyje) butu irašoma informacija. Ši sutikima Pirkejas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršykles nustatymus ar kreipdamasis i Pardaveja elektronineje parduotuveje Metalurga.lt nurodytais kontaktais.

3.9. Bet koki prašyma ar nurodyma, susijusi su Asmens duomenu tvarkymu, Pirkejas turi pateikti Pardavejui raštu vienu iš šiu budu: 1) iteikdamas toki prašyma ar nurodyma Pardavejui tiesiogiai adresu J. Jablonskio g. 4, Anykšciai, 2) išsiusdamas toki prašyma ar nurodyma paštu šiame Taisykliu punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@metalurga.lt iš Taisykliu 3.2. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavejas, gaves toki Pirkejo prašyma ar nurodyma, ne veliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendoriniu dienu pateikia Pirkejui raštiška atsakyma bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekiu užsakymas, pirkimo – pardavimo teisiniu santykiu sukurimo momentas

4.1. Pirkejas gali užsisakyti prekes elektronineje parduotuveje Metalurga.lt dviem budais:

4.1.1. užsiregistruodamas svetaineje www.metalurga.lt (ivesdamas savo registracijos varda ir slaptažodi);

4.1.2. nesiregistruodamas svetaineje www.metalurga.lt.

4.2. Pirkejas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisykliu 3.1 punkte nurodytu budu, atitinkamuose Pardavejo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekiu užsakymo ivykdymui butinus savo asmens duomenis: varda, pavarde, prekiu pristatymo adresa, telefono numeri ir elektroninio pašto adresa, papildomai gali nurodyti savo lyti ir amžiu. Pirkejas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu butu siunciami informaciniai pranešimai, kurie butini prekiu užsakymui ivykdyti. Pirkejas taip pat sutinka, kad Pirkejo Asmens duomenys ar ju dalis butu perduoti Pardavejo partneriams (duomenu tvarkytojams) siekiant tinkamai ivykdyti užsakyma ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.3. Nuo to momento, kai Pirkejas, išsirinkes perkama (-as) preke (-es) ir suformaves prekiu krepšeli, paspaudžia nuoroda „Apmoketi“, laikoma, kad tarp Pardavejo ir Pirkejo atsirado teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai.

4.4. Kiekvienas Pirkejo užsakymas yra saugomas elektronines parduotuves Metalurga.lt duomenu bazeje.

4.5. Pirkejas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad sutinka, jog jo užsakytos (-u) prekes (-iu) instrukcija (-jos) lietuviu kalba butu pateikiama (-mos) Taisykliu 3.2 punkte numatyta tvarka Pirkejo nurodytu elektroninio pašto adresu, išsiunciant Pirkejui aktyvia nuoroda. Nuoroda išsiunciama patvirtinus užsakyma.

5. Pirkejo teises

5.1. Pirkejas turi teise pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektronineje parduotuveje Metalurga.lt šiu Taisykliu nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkejui gali buti taikomos Pardavejo partneriu nustatytos paslaugu teikimo salygos.

5.2. Pirkejas turi teise atsisakyti užsakymo šiu Taisykliu nustatyta tvarka.

5.3. Pirkejas turi teise gražinti isigytas prekes Taisykliu nustatyta tvarka.

5.4. Pirkejas turi kitu teisiu, itvirtintu šiose Taisyklese.

6. Pirkejo isipareigojimai

6.1. Pirkejas, naudodamasis elektronine parduotuve Metalurga.lt, isipareigoja laikytis šiu Taisykliu, kitu salygu, aiškiai nurodytu internetineje parduotuveje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teises aktu.

6.2. Užsiregistraves svetaineje www.Metalurga.lt arba naudodamasis elektronine parduotuve metalurga.lt be registracijos, Pirkejas isipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nera klaidinantys ar neteisingi.

6.3. Jeigu pasikeicia užsiregistravusio Pirkejo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkejas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkejas isipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti ju tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybes tretiesiems asmenims sužinoti Pirkejo prisijungimo duomenis. Pirkejas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius del neteiseto Pirkejo Paskyros panaudojimo, kai Pirkejas neapsaugojo savo prisijungimo duomenu ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.

6.5. Jei Pirkejo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkejas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardaveja per viena darbo diena.

6.6. Pirkejas isipareigoja svetaineje www.metalurga.lt registruotis tik viena karta, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atveji, kai prisijungimo prie Pirkejo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.

6.7. Kai prisijungimo prie Pirkejo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavejas tokia paskyra panaikina ir suteikia teise Pirkejui susikurti nauja Paskyra.

6.8. Pirkejas privalo sumoketi už užsisakytas prekes ir priimti jas šiu Taisykliu nustatyta tvarka. Pasirinkes atsiimti prekes Pardavejo prekiu atsiemimo punkte, Pirkejas privalo jas atsiimti pasirinktame prekiu atsiemimo punkte per Taisyklese nurodytus terminus.

7. Pardavejo teises

7.1. Pardavejas turi teise keisti ar sustabdyti svetaines www.metalurga.lt funkcijas, svetaineje esanciu elementu išdestyma, nutraukti tam tikru svetaines funkciju veikima.

7.2. Pardavejas turi teise sustabdyti arba nutraukti internetines parduotuves Metalurga.lt veikla.

7.3. Pardavejas turi teise keisti paslaugu, teikiamu elektronineje parduotuveje Metalurga.lt, teikimo apimti ar buda, sustabdyti, nutraukti paslaugu ar ju dalies teikima, apmokestinti paslaugas ar paslaugu dali.

7.4. Pardavejas turi teise savo nuožiura nustatyti ir keisti minimalu prekiu krepšelio dydi, t.y. minimalia suma, kuria pasiekus bus vykdomas Pirkejo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiurint prekiu krepšeli.

7.5. Jei Pirkejas bando pakenkti svetaines www.metalurga.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo isipareigojimu, Pardavejas turi teise nedelsiant ir be išankstinio ispejimo apriboti arba sustabdyti Pirkejo galimybe naudotis svetaine www.metalurga.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkejo Paskyra.

7.6. Pardavejas turi teise iš anksto neispejes Pirkejo anuliuoti jo užsakyma, jeigu Pirkejas, pasirinkes Taisykliu 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokejimo budus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7.7. Kai Pirkejas pasirenka Taisykliu 9.2.3 punkte numatyta apmokejimo buda – grynaisiais pinigais prekiu pateikimo metu, Pardavejas, iškilus neaiškumams del užsakyme pateiktos informacijos, turi teise susisiekti su Pirkeju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Prekiu pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaiciuoti nuo susisiekimo su Pirkeju dienos. Pardavejas turi teise iš anksto neispejes Pirkejo anuliuoti jo užsakyma, jei Pardavejui nepavyksta susisiekti su Pirkeju per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

7.8. Pardavejas, esant aplinkybems del kuriu jis negali ivykdyti užsakymo gali vienašališkai anuliuoti užsakyma apie tai žodžiu ar raštu ispejes pirkeja. Jei pirkejas yra sumokejes už prekes, pardavejas gražina pinigus pirkejui per 5 darbo dienas.

8. Pardavejo isipareigojimai

8.1. Pardavejas isipareigoja šiose Taisyklese ir internetineje parduotuveje nustatytomis salygomis sudaryti Pirkejui galimybe naudotis elektronines parduotuves Metalurga.lt teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavejas isipareigoja gerbti Pirkejo privatumo teise i jam priklausancia asmenine informacija, t.y. Pirkejo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisykliu 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka.

8.3. Informuoti Pirkeja apie Taisykliu 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

8.4. Pardavejas isipareigoja pristatyti Pirkejo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisykliu 9 skyriuje nurodytomis salygomis.

8.5. Pardavejas isipareigoja priimti Pirkejo gražinamas prekes Taisykliu 11 skyriuje nurodytomis salygomis.

8.6. Jei Pardavejas del svarbiu aplinkybiu negali pristatyti Pirkejui užsakytos prekes, jis isipareigoja pasiulyti Pirkejui analogiška ar kiek imanoma savo savybemis panašesne preke. Pirkejui atsisakius priimti preke, kuri buvo siuloma kaip analogiška arba panaši, Pardavejas isipareigoja gražinti Pirkejui sumoketus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienu, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokejimas, ir visais atvejais atšaukti užsakyma.

9. Prekiu kainos, apmokejimo tvarka ir terminai

9.1. Prekiu kainos elektronineje parduotuveje Metalurga.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos litais iskaitant tuo metu pagal teises aktus galiojanti PVM dydi.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkejas gali atsiskaityti vienu iš šiu budu:

9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

9.2.2. banko pavedimu;

9.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekiu pristatymo/atsiemimo metu;

9.3. Kai Pardavejas gauna apmokejima už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkejas pasirinko Taisykliu 9.2.3 p. nurodyta atsiskaitymo buda, pradedamas formuoti prekiu siuntinys ir pradedamas skaiciuoti prekiu pristatymo terminas.

9.4. Pirkejas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekiu pirkimo dokumentai – saskaitos fakturos, kurios kartu yra ir prekiu garantiniai talonai, jam butu pateikiamos elektroniniu budu Pirkejo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne veliau kaip iki prekiu perdavimo Pirkejui momento. Saskaitose nurodomos pasirinktos prekes, ju kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutine prekiu kaina, iskaitant visus mokescius, ir kiti buhalterine apskaita reglamentuojanciais teises aktais butini pateikti duomenys.

9.6. Pirkejas ir Pardavejas susitaria, kad Pirkejui pateikus prekes užsakyma ir Pardavejui ji patvirtinus, prekes kaina gali pakisti, atsižvelgiant i prekes kainai itakos turincius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekes savikainos padidejimas, informaciniu sistemu technine klaida, papildomos su prekes pardavimu Pirkejui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jei tokiu atveju Pirkejas nesutinka isigyti preke nauja kaina, Pirkejas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardaveja per 7 (septynias) darbo dienas. Anuliavus užsakyma šiame punkte numatyta tvarka, Pirkejui gražinamos visos jo sumoketos sumos.

10. Prekiu pristatymas

10.1.Užsakydamas prekes Pirkejas gali pasirinkti viena iš prekiu pateikimo budu, ivardytu Taisykliu 10.2 – 10.5 punktuose. Prekiu pristatymo salygos bei ikainiai pateikti www.metalurga.lt

10.2.Jei Pirkejas užsakymo metu pasirenka prekiu pristatymo i namus paslauga:

10.2.1. Pirkejas isipareigoja nurodyti tikslia prekiu pristatymo vieta.

10.2.2. Pirkejas isipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes butina pateikti galiojanti asmens tapatybe patvirtinanti dokumenta (asmens tapatybes kortele, pasa ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymejima). Jei Pirkejas prekiu pats priimti negali, o prekes pristatytos Pirkejo nurodytu adresu, Pirkejas neturi teises reikšti Pardavejui pretenziju del prekiu pristatymo netinkamam asmeniui.

10.2.3. Prekes pristato Pardavejas arba jo igaliotas atstovas.

10.2.4. I prekiu pristatymo i namus paslaugos mokesti neieina užsakytu prekiu užnešimas – šia paslauga pirkejas privalo užsisakyti atskiru susitarimu papildomai.

10.3.Jei Pirkejas užsakymo metu pasirenka prekiu atsiemima Pardavejo prekiu atsiemimo punktuose:

10.3.1. Pirkejas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Pardavejo prekiu atsiemimo punktu, esanciu adresu Plytinės g. 52, LT-45406 Kaunas.

10.3.2. Užsakytas prekes butina atsiimti ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavejas informavo Pirkeja elektroniniu paštu ar telefonu, kad prekes galima atsiimti.

10.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakyma pateikes asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, butina su savimi tureti ir Pardavejo darbuotojui pateikti galiojanti asmens tapatybe patvirtinanti dokumenta (asmens tapatybes kortele, pasa ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymejima).

10.5. Pardavejas pateikia prekes Pirkejui vadovaudamasis prekiu aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarus, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavejo sandelyje nera reikiamu prekiu, o Pirkejas informuojamas apie jo užsakytu prekiu trukuma. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkejas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekiu pateikimas gali veluoti del nenumatytu, nuo Pardavejo nepriklausanciu aplinkybiu. Tokiu atveju Pardavejas isipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkeju ir suderinti prekiu pateikimo terminus ir kitas salygas.

10.6. Visais atvejais Pardavejas atleidžiamas nuo atsakomybes už prekiu pateikimo terminu pažeidima, jeigu prekes Pirkejui nera pateikiamos arba pateikiamos ne laiku del treciuju asmenu kaltes arba del nuo Pirkejo priklausanciu aplinkybiu.

10.7. Prekiu pateikimo Pirkejui metu Pirkejas privalo kartu su Pardaveju arba jo igaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekes (-iu) bukle bei pasirašyti siuntos perdavimo – priemimo dokumenta. Pirkejui pasirašius siuntos perdavimo – priemimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos bukles, prekiu pažeidimu, kuriu atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekes (-iu) komplektacijos neatitikimu (tokiu, kuriuos galima nustatyti išorines prekiu apžiuros metu) nera. Pastebejes, kad pateiktos siuntos pakuote pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), preke(-es) yra pažeista (-os) ir/ar preke (-es) yra netinkamos komplektacijos, Pirkejas privalo tai pažymeti siuntos perdavimo – priemimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavejui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekes (-iu) pažeidimo/neatitikimu akta. Pirkejui neatlikus šiu veiksmu, Pardavejas yra atleidžiamas nuo atsakomybes del prekiu pažeidimu, jeigu tokiu pažeidimu atsiradimo pagrindas nera gamyklinis brokas bei del prekiu komplektacijos neatitikimu ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorines prekiu apžiuros metu.

10.8. Jei remiantis Taisykliu 10.2 – 10.5 punktais Pirkejas neatsiima prekiu per nustatyta termina ar ju nepavyksta iteikti Pirkejui ir Pirkejas buvo sumokejes už prekes, atstovai susisiekia su Pirkeju del kito prekiu pristatymo laiko ir/ar budo. Jei Pirkejas vis tiek neatsiima prekiu arba nepavyksta ju iteikti, tokios prekes gražinamos Pardavejui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkejui gražinami už prekes sumoketi pinigai.

10.9. Jei remiantis Taisykliu 10.2 – 10.5 punktais Pirkejas neatsiima prekiu per nustatyta termina ar ju nepavyksta iteikti Pirkejui ir Pirkejas nebuvo sumokejes už prekes, tokios prekes gražinamos Pardavejui, o užsakymas anuliuojamas.

11. Prekiu kokybes garantija ir tinkamumo naudoti terminas

11.1.Kiekvienos Metalurga.lt parduodamos prekes savybes nurodomos prie kiekvienos prekes esanciame prekes aprašyme.

11.2.Pardavejas neatsako už tai, kad internetineje parduotuveje esancios prekes savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekiu dydžio, formu, spalvos ar kitu parametru del Pirkejo naudojamo vaizduoklio ypatybiu ar kitu techniniu priežasciu. Pirkejui rekomenduojama perskaityti prekes aprašyma.

11.3.Pardavejas skirtingoms prekiu rušims suteikia tam tikra laika galiojancia daiktu kokybes garantija, kurios konkretus terminas ir kitos salygos nurodomi tokiu prekiu aprašymuose.

11.4.Pardavejo teikiama kokybes garantija neapriboja ir nevaržo vartotoju teisiu, kurias isigijus netinkamos kokybes preke ar paslauga, jiems nustato teises aktai.

11.5.Pardavejas neteikia prekiu garantines priežiuros paslaugu, kiekvienu konkreciu atveju Pirkejas nukreipiamas i garantini aptarnavima suteikianti centra.

11.6.Informacijai, esanciai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos del duomenu praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

11.7.Tais atvejais, kai remiantis teises aktais konkreciu prekiu atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavejas isipareigoja tokias prekes parduoti Pirkejui taip, kad jam butu suteikta reali galimybe tokiomis prekemis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.


12. Prekiu gražinimas ir keitimas

12.1.Grąžinimo ir keitimo taisyklės plačiau aprašomos https://metalurga.lt/info/13-prekiu-keitimo-ir-grazinimo-taisykles puslapyje.

14. Pardavejo taikomos rinkodaros priemones

14.1.Pardavejas savo nuožiura gali inicijuoti elektronineje parduotuveje Metalurga.lt ivairias akcijas ar žaidimus.

14.5.Pardavejas turi teise vienašališkai, be atskiro ispejimo, pakeisti akciju ar žaidimu salygas, taip pat jas panaikinti.

15. Apsikeitimas informacija

15.1.Pardavejas visus pranešimus siuncia Taisykliu 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkejo pateiktu elektroninio pašto adresu.

15.2.Pirkejas visus pranešimus ir klausimus siuncia Pardavejo internetines parduotuves skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonemis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1.Šios taisykles sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais.

16.2.Šiu Taisykliu pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

16.3.Visi nesutarimai, kile del šiu Taisykliu vykdymo, sprendžiami derybu budu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendoriniu dienu, gincai sprendžiami Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka.