Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 • 1.1. Šios Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės („Taisyklės“) yra taikomos prekėms, kurias UAB „Metalurga“, juridinio asmens kodas 302752524, buveinės adresas Plytinės g. 52, LT-45406 Kaunas, tel. +37063035701, el. paštas info@metalurga.lt („Metalurga“), parduoda vartotojams („Klientas“).
 • 1.2. Metalurga šiuo dokumentu išdėsto informaciją, privalomą pateikti Klientui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • 1.3. Šiose Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėse vartojamos sąvokos parašytos didžiosiomis raidėmis, išskyrus jei kontekstas reikalautų kitos reikšmės, aiškinamos taip pat, kaip ir tarp Metalurgos ir Kliento sudarytoje Pirkimo pardavimo sutartyje.

2. Kokybiškų prekių keitimo bei grąžinimo sąlygos ir tvarka

 • 2.1. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę bei pakeisti ją analogiška ar kita preke arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Klientui pateiktame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).
 • 2.1. Klientas gali grąžinti kokybišką prekę bei pakeisti ją analogiška ar kita preke arba atgauti už prekę sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos (jei atitinkamame Klientui pateiktame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis).
 • 2.3. Grąžindamas kokybišką prekę, Klientas sutinka, kad grąžinta prekė dar kartą būtų įvertinama Metalurgos atstovų. Įvertinus ir nustačius, kad grąžinama kokybiška prekė atitinka šiose Taisyklėse keliamus reikalavimus, pinigai grąžinami per 14 d. nuo prekės paėmimo ar pristatymo į bet kurią prekybos vietą dienos. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra grąžinama Klientui atgal. Metalurga nedelsiant turi susisiekti su Klientu jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Klientui. Jei grąžinama prekė neatitinka šiose Taisyklėse keliamų reikalavimų, o Klientas atsisako priimti grąžinamą prekę arba prekės nepavyksta grąžinti Klientui dėl nuo Metalurgos nepriklausančių priežasčių, Metalurgos saugo prekę ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paskutinio Metalurgos susisiekimo su Klientu dėl prekės perdavimo būdo dienos. Kokybiškų prekių siuntimo išlaidas apmoka pats Klientas (Pirkimo - pardavimo taisyklių 7 punktas).
 • 2.4. Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:
 • 2.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;
 • 2.4.2. Grąžinama prekė turi būti Kliento nesugadinta, turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės, prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo Kliento gauta;
 • 2.4.3. Grąžinama prekė turi būti Kliento nenaudota;
 • 2.4.4. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;
 • 2.5. Grąžinant prekę, užpildomas Prekių grąžinimo aktas (Taisyklių priedas Nr. 1), kuris pateikiamas pardavėjui kartu su grąžinama preke.
 • 2.6. Prie Prekių grąžinimo akto pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo–pardavimo kvitas arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš Metalurgos patvirtinantis dokumentas (pridėtinės vertės mokesčio sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kita). Jeigu Klientas prekės pirkimo–pardavimo dokumento nepateikia, prekė keičiama arba vykdomi kiti Prekių grąžinimo akte nurodyti Kliento reikalavimai tik Metalurgai sutikus.
 • 2.7. Taisyklių 2.4.1., 2.4.3. ir 2.4.4. punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai pagal šių Taisyklių 3. punktą Metalurga suteikia prekės išbandymo laikotarpį.
 • 2.8. Pakeisti kokybišką prekę į analogišką ar kitą prekę galima tik 1 kartą. Jei Klientas pageidauja keisti kokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.
 • 2.9. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Metalurga“ elektroniniu paštu servisas@metalurga.lt, telefono numeriu +370 63035701, arba raštu UAB „Metalurga“, Plytinės g. 52, LT-45406 Kaunas. Metalurga turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti kitokie terminai. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Klientui pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Kliento nurodytu adresu.

3. Nekokybiškų prekių grąžinimo sąlygos ir tvarka

 • 3.1. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Klientas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11) nustatytas teises.
 • 3.2. Garantijos pagal įstatymą (2 metai) galiojimo laikotarpiu nekokybiškų prekių grąžinimas Lietuvos Respublikos teritorijoje Klientui yra nemokamas.
 • 3.3. Garantijos pagal įstatymą (2 metai) galiojimo laikotarpiu Klientas gali reikalauti nemokamai pašalinti prekės trūkumus, pakeisti nekokybišką prekę pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke, reikalauti sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. Klientas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Jei Klientas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Klientas sumoka padidėjusios kainos skirtumą.
 • 3.4. Prekės komercinės garantijos terminas ir jos taikymo sąlygos yra nurodytos prekės instrukcijoje, kurią Klientas gauna kartu su preke, ar kitame atskirame dokumente (Garantiniame rašte), pridedamame prie prekės. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.
 • 3.5. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis tai prekei nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės pirminės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Klientas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.
 • 3.6. Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Metalurga nesusitarė ir nenumatė kitaip.

4. Prekių apmokėjimo ir pristatymo tvarka

 • 4.1. Jei Klientas už prekę moka bankiniu pavedimu visą prekės kainą per pasirinktą internetinį banką iš anksto (avansu), prekės pristatymas Klientui tuo pačiu reiškia ir Metalurgos patvirtinimą, kad už prekę buvo tinkamai sumokėta – tokiu atveju Klientas pasirašo atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prekės gavimą. Už prekę mokant grynaisiais pinigais ar bankine kortele pristatymo / atsiėmimo momentu, yra pasirašomi atitinkami dokumentai, patvirtinantys prekės gavimą ir pinigų už prekę sumokėjimo faktą.
 • 4.2. Prekės pristatymo terminas pasirenkamas pardavimo metu ir gali trukti nuo 4 d. d. iki 33 d. d. nuo Kliento užsakymo priėmimo dienos, jeigu Klientas ir Metalurga nesusitarė ir nenumatė kitaip.
 • 4.3. Pagamintos ir paruoštos pristatymui Kliento apmokėtos prekės sandėlyje saugomos 30 kalendorinių dienų, nebent Metalurga ir Klientas nesutarė kitaip. Klientui vėluojant priimti prekes laikoma, kad Klientas atsisakė prekių ir už jas avansas negrąžinamas. Pagamintos ir paruoštos pristatymui neapmokėtos Kliento prekės sandėlyje saugomos 14 kalendorinių dienų, nebent Metalurga ir Klientas nesutarė kitaip.
 • 4.4. Prekės pavadinimas ir pagrindinės savybės yra pateikiamos prekės naudojimo instrukcijoje, pridedamoje prie siuntos.

5. Kilus klausimams

 • Kilus klausimams, susisiekite su Metalurga elektroniniu paštu el.pardavimai@metalurga.lt, telefono numeriu +37063035701, arba raštu UAB „Metalurga“, Plytinės g. 52, LT-45406 Kaunas. Mielai Jums padėsime ir suteiksime visą reikiamą informaciją.